ADVIESRAPPORT VOORBEELD PDF

De managementsamenvatting is misschien wel het moeilijkste en belangrijkste gedeelte van het hele adviesrapport. Inhoudsopgave Deze kan eenvoudig gegenereerd worden met Microsoft Word. Zorg dat een inhoudsopgave nooit meer dan twee niveaus diep is om leesbaar te blijven. Inleiding In de inleiding worden aanleiding en de probleemstelling beschreven.

Author:Gardam Ganos
Country:United Arab Emirates
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):8 August 2014
Pages:361
PDF File Size:16.61 Mb
ePub File Size:6.99 Mb
ISBN:615-7-42929-402-2
Downloads:40929
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArarBronnen — De meeste adviesrapporten volgen deze structuur, maar opleidingen en organisaties kunnen ook andere eisen aan een adviesrapport stellen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de structuur van een scriptie moet volgen, waarbij het verschil erin zit dat je conclusie een advies bevat en niet enkel het antwoord op de hoofdvraag.

Zoek daarom goed uit welke richtlijnen jij moet volgen. Adviesrapport-Sjabloon Om je te helpen makkelijk een adviesrapport te schrijven, hebben we een adviesrapport-sjabloon voor je gemaakt. Hierin staan alle onderdelen in de juiste volgorde en wordt steeds uitgelegd wat je moet schrijven. Ook is er al een inhoudsopgave voor je gemaakt.

Met de handige vragen die hierin gesteld worden, stel je jouw adviesrapport gemakkelijk op! De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld fouten per woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts! Scriptie nakijken op taal Wanneer schrijf je een adviesrapport?

Je kiest voor een apart adviesrapport naast je uitgeschreven onderzoek, bijvoorbeeld in een scriptie als je opdrachtgever, bijvoorbeeld je stagebedrijf, wil dat je de aanbevelingen van je onderzoek verder uitwerkt en tegen elkaar afweegt. Met je adviesrapport kun je snel je adviezen delen met je lezers zonder dat zij je scriptie hoeven lezen. Het kan ook zijn dat je een adviesrapport schrijft in plaats van een scriptie. In dit geval kan het zijn dat je de structuur van een scriptie moet aanhouden en dat je adviesrapport niet meerdere alternatieven uitwerkt.

Je schrijft vaak een adviesrapport als je een ontwerpende onderzoeksvraag hebt gesteld of als je een marketing- of communicatieadvies moet uitbrengen.

Doel en doelgroep van een adviesrapport Een adviesrapport heeft als doel een beredeneerd advies te geven of een oplossing voor een probleem kenbaar te maken. Adviesrapporten worden geschreven voor stages of naar aanleiding van een onderzoek dat is opgezet in opdracht van een externe partij buiten de universiteit.

Houd bij het schrijven van je adviesrapport rekening met je doelgroep. Je opdrachtgever wil vooral weten wat je uiteindelijke advies is, terwijl je docent juist wil beoordelen of je het onderzoek ook juist hebt uitgevoerd, juiste conclusies hebt getrokken en deze op academische en correcte wijze hebt opgeschreven.

Titelpagina van je adviesrapport De titelpagina bevat de volgende onderdelen: titel van het document eventueel ook een ondertitel naam van de auteur s plaats, datum en jaar van publicatie Schrijf een titel die de inhoud van je adviesrapport duidelijk weergeeft. Managementsamenvatting in je adviesrapport Je adviesrapport begint met een management samenvatting die je lezer alle belangrijke informatie geeft over jouw onderzoek en advies zonder dat hij of zij je rapport hoeft te lezen.

Je geeft in deze samenvatting ten eerste aan wat het probleem van je opdrachtgever was, welke hoofdvraag je hebt behandeld in je onderzoek en wat je onderzoeksopzet was. Vervolgens bespreek je kort de belangrijkste resultaten en de conclusies die je daaraan verbonden hebt.

Hierna geef je de alternatieven weer en sluit je af met jouw advies dat je onderbouwt. Indien mogelijk begeleid je dit met een implementatieplan waarin je uitleg geeft over het actieplan, de planning en het budget dat hiervoor nodig is.

Voorbeeld samenvatting van een adviesrapport De aanleiding voor dit adviesrapport is de opdracht van de gemeente Ontelendonk die wil weten hoe de verkeerssituatie op kruispunt X in de bebouwde kom verbeterd kan worden. In de huidige situatie gebeuren 7 op de 10 verkeersongelukken in de gemeente op dit kruispunt, waarbij vooral fietsers zwaargewond zijn geraakt. Kruispunt X bestaat uit drie wegen die elkaar kruisen zonder stoplichten.

Alleen weg A heeft een fietspad, waar ook voetgangers lopen. Weg B en C, de voorrangsweg, hebben geen fietspad, maar wel een stoep waarop voetgangers niet naast elkaar kunnen lopen. Deze data is verwerkt in programma Z en G.

De smalle stoep vormt een probleem wanneer voetgangers elkaar willen inhalen en de weg op stappen. Daarnaast waren fietsers ontevreden over het gedeelde fietspad op weg A. De factoren die zorgen voor de gevaarlijke situatie zijn de smalle stoep op weg B en C en het ontbreken van een spiegel op weg C. De gemeente heeft vier verschillende mogelijkheden om de veiligheid van kruispunt X te verbeteren.

Weg B en C verbreden; de stoep verbreden en een fietspad toevoegen, en een spiegel toevoegen aan het eind van weg C. De stoep op weg B en C verbreden door de straat te vernauwen en een kilometerzone te introduceren. Een spiegel toevoegen aan het eind van weg C.

Het kruispunt vervangen door een rotonde en een kilometerzone introduceren in een cirkel van meter rondom het kruispunt. Stoplichten introduceren en een railing plaatsen waardoor voetgangers niet meer de weg op kunnen stappen om elkaar in te halen op weg B en C. Het fietspad op weg A vervangen door een stoep en op weg A een kilometerzone introduceren.

Het advies is om te kiezen voor een combinatie van alternatief 2 en 4, namelijk om weg B en C te vernauwen, de stoep te verbreden en een reling te plaatsen waardoor voetgangers niet meer de weg op kunnen stappen. Daarnaast wordt geadviseerd op alle drie de wegen een kilometerzone te introduceren en voor weg C een stopbord toe te voegen om daarmee de voorrang op te heffen. Het fietspad op weg A dient tot slot te worden vervangen door een voetpad.

Hierna kunnen de voetgangerspaden verbreed worden en kan een reling geplaatst worden. Tot slot kan het fietspad op weg A vervangen worden door een voetpad. Deze maatregelen kosten X euro en daarmee is dit advies ook de goedkoopste optie. Inleiding van je adviesrapport In de inleiding van je adviesrapport introduceer je de opdrachtgever, opdracht en het doel van jouw adviesrapport.

Je gaat in op de aanleiding voor je onderzoek en het probleem dat je onderzocht hebt. Daarbij presenteer je ook de hoofdvraag van je onderzoek. Vervolgens ga je in op de randvoorwaarden budget, termijn en wet- en regelgeving waar je voor je opdrachtgever rekening mee moet houden in je oplossingen.

Hierna geef je in je leeswijzer aan wat in de rest van je adviesrapport nog volgt. Voorbeeldzinnen inleiding van een adviesrapport In maart heeft [.. Bedrijf [.. Onderzoek in een adviesrapport In je adviesrapport beschrijf je zo kort en bondig mogelijk je onderzoeksopzet , de belangrijkste resultaten en de conclusies die relevant zijn om de geboden alternatieven op basis van je aanbevelingen in het volgende hoofdstuk te begrijpen.

Voor een uitgebreider verslag, verwijs je naar je onderzoek. Je geeft hier een of meerdere mogelijke maatregelen weer om het probleem op te lossen, rekening houdend met de in je inleiding besproken randvoorwaarden.

Kan ik deze oplossing in het adviesrapport opnemen? Voordat je een oplossing als alternatief, maatregel of scenario aandraagt, kun je jezelf drie vragen stellen. Als het antwoord op twee van deze drie vragen nee is, heeft het geen zin het alternatief uit te werken. Is het alternatief geschikt om het probleem op te lossen?

Voldoet het alternatief aan de randvoorwaarden en is het daarmee een haalbaar alternatief? Is het alternatief acceptabel denk aan sociaal, ecologisch of politiek verantwoord? Alternatieven onderbouwen Onderbouw ieder alternatief, ofwel iedere maatregel, op basis van je onderzoek. Beantwoord hierbij de volgende vragen: Hoe ziet het alternatief eruit of wat houdt dit in? Wat levert het alternatief op of welke bijdrage levert het aan de oplossing voor het probleem? Binnen welke termijn levert dit alternatief deze bijdrage?

Wat is hiervoor nodig geld, tijd, mensen, organisatie? Wat zijn de voor- en nadelen van het alternatief? Daarnaast moet een om-de-hoek-kijkspiegel worden geplaatst voor weg C zodat automobilisten op weg C zicht hebben op weg A. De spiegel voor weg C zal automobilisten in staat stellen het verkeer op weg A in te kunnen schatten om zodoende zonder problemen weg A in te kunnen slaan. Benodigdheden Om de weg te kunnen verbreden, dient een vergunning aangevraagd te worden om twee meter breed natuurgebied aan weg C en B voor meter op te breken om daar een stoep aan te leggen.

Voor de werkzaamheden zijn ongeveer vier maanden nodig en dienen zes wegwerkers, waaronder twee bulldozers en een speciale drilboor te worden ingezet. Het budget dat hiervoor beschikbaar moet worden gesteld, bedraagt [.. Nadelen Het proces voor het verkrijgen van een vergunning om een stoep aan te leggen in het natuurgebied duurt gemiddeld meer dan vijf maanden. Het verbreden van de weg, de stoep en de aanleg van het fietspad kost meer dan het beschikbare budget.

Met deze optie wordt de ontevredenheid van fietsers op weg A over het feit dat zij het fietspad delen met voetgangers niet aangepakt. De uitwerking van dit model neem je op in je bijlagen. Dit model staat voor: Financieel: Zijn er genoeg middelen om het plan uit te voeren? Organisatorisch: Is het organisatorisch uitvoerbaar? Economisch: Past het alternatief binnen de doelstellingen van de opdrachtgever? Technologisch: Is het alternatief technisch uitvoerbaar?

Sociaal: Past het binnen de sociale doelstellingen van de opdrachtgever? Juridisch: Is het alternatief juridisch uitvoerbaar? Ethisch: Is het alternatief ecologisch verantwoord? Het alternatief met de hoogste score is het beste alternatief. Je kunt vervolgens dit alternatief in je conclusie opnemen en adviseren aan je opdrachtgever. Conclusie: het advies in je adviesrapport Na een zorgvuldige afweging welk alternatief het beste is, presenteer je jouw uiteindelijke advies en onderbouw je waarom je dit adviseert.

Hierbij staat de volgende vraag centraal: Welke voorgestelde oplossing en is zijn het beste, ofwel wat adviseer je de opdrachtgever te doen en in welke volgorde? Nadat je jouw advies hebt gepresenteerd, presenteer je een kort actieplan, de planning en het budget dat hiervoor nodig is. Je lezer moet dit advies kunnen begrijpen zonder de rest van het rapport te hebben gelezen. Voorbeeldzinnen conclusie in je adviesrapport Op basis van de onderzoeksresultaten en een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de beschreven alternatieven is het advies om [..

Wanneer dit advies wordt toegepast, kan het probleem effectief in [.. Om het advies te implementeren, is het volgende nodig: [.. Werkwoordstijden in je adviesrapport Voor de werkwoordstijden kun je dit schema gebruiken: Om te verwijzen naar het onderzoek dat je hebt uitgevoerd: Tijd.

KADDISH YATOM PDF

Schrijf een perfect adviesrapport

.

ELECTRIC POWER DISTRIBUTION SYSTEM ENGINEERING SECOND EDITION TURAN GONEN PDF

Voorbeeld Adviesrapport

.

TC7 LEITHOLD SOLUTION MANUAL PDF

Voorbeelden downloaden

.

Related Articles