EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Read our Privacy Policy People with high emotional intelligence are usually successful in most things they do. When people with high emotional intelligence send an email, it gets answered. When they need help, they get it. Because they make others feel good, they go through life much more easily than people who are easily angered or upset.

Author:Nigor Dubei
Country:South Sudan
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):27 January 2019
Pages:407
PDF File Size:15.30 Mb
ePub File Size:3.19 Mb
ISBN:179-3-79061-600-3
Downloads:5785
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZologarCarl W. Buechner Biti emocionalno pismen u Osobe sa visokim IQ-om poseduju intelektualno samopouzdanje, ve te su u svetu znanja i izra avanju svojih misli. Medutim, postavlja se pitanje: da li je osoba sa visokim IQ-om ve ta i u svetu emocija, u iskazivanju svojih osecanja, u uocavan ju tudih potreba?

Da li je u saglasnosti sa sobom, drugima i dru tvom u kome ivi? N a ova i mnoga druga pitanja odgovorio je Danijel Goleman, autor knjige Emocionaln a inteligencija , koji veoma detaljno i naucno obja njava ovu vrstu inteligencije, c ije je razumevanje svima nama neophodno danas, kada se dru tvo suocava sa alarmant no velikim problemima emotivne i socijalne prirode.

Danijel Goleman, psiholog i doktor harvardskog univerziteta, roden je 7. Magistraturu je zavr io na Harvardu, a doktorirao 19 Knjiga Emocionalna inteligencija proda ta je u vi e od 5 miliona primeraka irom sveta, otkrivajuci ogroman znacaj emocija u svakodnevnom ivotu, kao i na u sposobnost da spoznajemo svoja i tuda osecanja.

Ova sjajna knjiga nudi strucne, a ipak pitke cinjenice o razumevanju na ih, kao i tudih emocija. Goleman obja njava kako na mentalni ivot cine dva uma racionalni i em ocionalni.

Racionalni vid spoznaje nam je dobro poznat, sposobni smo da svesno r azmi ljamo i saznajemo. Emocija i intuicija imaju i evolutivnu prednost u od nosu na racionalno mi ljenje. To je bilo i od su tinske va nosti covekovog pre ivljavanj a u svojoj okolini kada bi razmi ljanje " ta ciniti" u opasnosti moglo da ga ko ta ivot a onda kada je morao da razmi lja po principu "bori se ili be i! Na uspeh u ivotu, kako ka e Goleman, ne odreduje samo racionalna inteligencija IQ , vec i emocionalna inteligencija EQ.

De ava se da ljudi sa visokim IQ-om mogu da budu izuzetno neprilagodeni, neobuzdani i socijalno neuspe ni, to ukazuje na to da akademska inteligencija nema mnogo veze sa emocionalnim ivotom. Pa ipak, Goleman ukazuje na to da obe vrste inteligencije treba da budu punopravni partneri u na e m mentalnom ivotu i da ravnote a izmedu jednog i drugog vode do zdrave i ispunjene individue.

Osobe koje nemaju razvijenu emocionalnu inteligenciju cesto su onespo sobljene da se koncentri u na mentalni rad i da budu delotvorne u ivotu. Postavlja se i jedno vrlo zanimljivo pitanje: da li je na a emocionalna inteligenc ija i na a sudbina?

Vrlo cesto odgovor je: DA. Goleman nas uvodi u irok spektar int eligencija, otprilike dvadeset, medu kojima su najbitnije interpersonalna i intr apersonalna. Interpersonalna je od krucijalne va nosti za svakodnevne odnose, a nj ena su tina je da se shvate potrebe, motivacije i elje drugih ljudi i da se na njih odgovori. Spoznavanje covekovih emocija i sposobnost kontrole sna nih osecanja predstavljaju temelj emocionalne inteligencije.

Dok sna na osecanja mogu da osujete rasudivanje , i nedostatak svesti o osecanjima mo e da bude poguban, kako obja njava Goleman. Sa mo u slucaju kada poznajemo svoja osecanja i svesni smo svojih reagovanja, mi mo e mo i da se kriticki odnosimo prema sebi, da promenimo svoj stav i raspolo enje.

Na cilj treba biti usmeren ka postizanju ravnote e, a ne potiskivanju emocije. Ako se emocije previ e potiskuju dolazi do izolovanosti; ukoliko su neobuzdane, postaju patolo ke. Covek, rob strasti, cesto dolazi u situaciju da ima napade gneva ili depresije i ne zna kako da se obuzda.

Goleman pi e o tome kako mi ne mo emo pretpostaviti k oje ce nas i kakve emocije obuzeti, ali svakako mo emo da odredimo koliko dugo ce takve emocije trajati, kako se ne bi pretvorile u bolne ekstreme. Razmi ljanje pod stice plamen besa, dok ga drugaciji pogled gasi. Sti ati bes znaci promeniti viden je stvari, a pozitivno razmi ljanje je, svakako, veoma zdrav nacin prevazila enja ra znih problema.

Goleman takode ulazi i u problematiku porodicnih odnosa, znacaj e mocionalne stabilnosti i pozitivnog mi ljenja u medicini, o vaspitanju dece sa raz licitim temperamentima. Dobra vest je ta to na temperament ne mora da bude na a sudb ina. Dodatno ucenje, obrazovanje ili psihoterapija samo su neki od vidova dopuns ke nastave to se tice na eg vaspitanja ili lo eg karaktera. Goleman nas pokrece u sme ru nade kao isceliteljske moci, relaksacije, kao vidu smirivanja na ih burnih reag ovanja i razvijanju samosvesti kao mogucnosti upliva u tude emocije.

Njegova knj iga nas uci kako da mirno re imo nesporazume i biramo optimizam kao ivotni stav. Medutim, tek su poslednjih godina pocela da se pojavljuju naucna obja njenja emoci onalnog uma, koji je mnogo br i od racionalnog, a njegova brzina iskljucuje obazri vo i analiticko razmi ljanje.

74HC164 SMD PDF

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

.

DENON DN-S1200 MANUAL PDF

Sedam znakova da imate natprosječnu emocionalnu inteligenciju

.

TD62783 PDF

REŠITE EQ TEST: Kolika je vaša emocionalna inteligencija

.

Related Articles