FFRAMWAITH LLYTHRENNEDD A RHIFEDD PDF

Gwella llythrennedd mewn ysgolion uwchradd yn her Mae llawer o ysgolion yn cynnig mwy o gyfleoedd i ddisgyblion lunio darnau estynedig o waith ysgrifennu ar draws y cwricwlwm. Er gwaethaf gwelliannau yn y deilliannau a aseswyd gan athrawon, ar y lefel ddisgwyliedig ar gyfer disgyblion 11 i 14 mewn Cymraeg a Saesneg mamiaith yng nghyfnod allweddol 3, mae gwella llythrennedd yn her o hyd. Mae nifer o resymau dros hyn, gan gynnwys y cyfnod arweiniol byr ac anawsterau o ran cael cymorth a hyfforddiant. Er bod yr ysgolion yn y sampl a gafodd ymweliadau wedi gwneud rhywfaint o gynnydd, nid yw athrawon yn gwbl glir o hyd ynghylch y safonau llythrennedd a ddisgwylir ar draws y cwricwlwm.

Author:Faum Arashilabar
Country:Togo
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):7 March 2017
Pages:130
PDF File Size:7.54 Mb
ePub File Size:10.7 Mb
ISBN:453-9-18499-333-5
Downloads:98334
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigajinnBeth sydd yw y Fframwaith? How does it work? Post on Jan views. Registration Forgot your password? Open Mornings for new Nursery Parents — September We plan from the curriculum and we ensure that we develop the skills. Gwers Thema Hanes Ysgrifennu fframwiath fel efaciwi.

To use this website, you must agree to our Privacy Policyincluding cookie policy. Published on Jul View Download 4. What is the Urdd? Literacy and numeracy skills are absolutely essential in order for young people to reach their potential whether they are planning to enter further or higher education or the employment market. Datblygu tir ir gogledd o Nelson Quay fel Documents. Prosiect llythrennedd gwybodaeth cymru v2. X Cymru, Gwybodaeth am y Fframwaith, Ebrill http: Use, develop and apply the skill in other subjects our theme work.

Er mwyn cael trosolwg o beth yw y gwasanaethau cyhoeddus. Caiff frramwaith ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 a 3 eu hasesu, gan eu hathrawon, yn erbyn deilliannaur Cyfnod Sylfaen a disgrifiadau lefelaur Cwricwlwm Cenedlaethol All schools in Wales are now subject to new programmes of study for English and Mathematics, which incorporate the statutory Literacy and Numeracy Frameworks.

It is really important that your child is in school to take the tests. Asesur Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd We think you have liked this presentation. Aim To gain an overview of who the public services are. Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3: Nid yw Estyn yn ffafrio unrhyw fodel i ysgolion ei ddefnyddio ar gyfer gweithredur Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Byddwn yn dysgu Iaith a Mathemateg yn bore. There are two kinds of numeracy tests. Amser i Newid eto! Iaith, Mathemateg a Thema. Gwirionedd Y Dull Pragmataidd Dylech adnabod maes penodol or Fframwaith i ganolbwyntio arno mewn sesiynau byr a miniog o asesu syn bwydo i gynllunio ac ymyraethau.

We have lots of important events planned for the year ahead. Bikeability Cycle Training for pupils in Year 5 and Year 6. Dylid dangos dilyniant ffdamwaith Gamau Cynnydd, yn hytrach na lefelau. Adnoddau Incerts ar gyfer y Fframwaithwww. Feedback Privacy Policy Feedback.

Defnyddio, datblygu a chymhwysor sgil mewn pynciau eraill gwaith thema. Theme Work History Write a letter as an evacuee. Bydd Camau Cynnydd rheolaidd yn darparu map ffyrdd ar gyfer y cynnydd mewn dysgu gan bob plentyn a fframwaigh ifanc.

We will develop the literacy and numeracy skills during our theme work in the afternoons. Arloesi Rydym yn gwellar hyn a wnawd i addysgwyr a dysgwyr, i fwy ohonynt. Yn hytrach, dylid defnyddior FfLlRh i helpu i ddisgrifio cynnydd dysgwr, meysydd o gryfder ar camau nesaf ar gyfer datblygiad.

TOP Related Articles.

CHARLES PEGUY CLIO PDF

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

Mae o ddisgyblion ar y gofrestr, rhwng tair ac un ar ddeg oed. Er bod gennym safonau uchel mewn Saesneg a mathemateg eisoes, roeddem am i weithredu medrau llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm fod yn ffordd effeithiol o godi safonau ymhellach ar gyfer disgyblion. Roedd yn glir y byddai angen rhaglen cymorth a hyfforddiant ar bob aelod o staff i roi gofynion y fframweithiau ar waith yn effeithiol ac yn raddol ar draws yr ysgol. Addasodd y pennaeth y deunyddiau hyfforddi ar wefan Dysgu Cymru a chyflwynodd yr hyfforddiant hwn ar ddau ddiwrnod o hyfforddiant ar gyfer pob aelod o staff.

LE NOUVEAU RUSSE SANS PEINE ASSIMIL PDF

Llythrennedd a Rhifedd

.

GYEREKRE HANGOLVA PDF

FFRAMWAITH LLYTHRENNEDD A RHIFEDD PDF

.

Related Articles