MAKABAGONG BALARILANG FILIPINO PDF

Althea Enriquez para sa kursong Fil Unibersidad ng Pilipinas Diliman Introduksyon Sa pag-aaral ng wika, mapa-first o second language man ito, mahalaga ang papel ng mga guro upang maitimo sa kaisipan ng mag-aaral ang epektibong paggamit nito. Higit sa pormalidad ng mga kanon ng lenggwahe, pinakamainam na maisaalang-alang ang yutilidad ng wika sa pang-araw-araw na buhay. Sa ganitong paraan ay mas nagiging apresyable ang pag-aaral ng wika, na naikokonekta sa mga praktikal na karanasan ng manggagamit. Pangunahing papel ng wika ang maging instrumento sa komunikasyon ng tao. Ang pag-aaral ng wikang pambansa sa larangan ng pagtuturo ay sadyang matrabaho. Batid ito ni Dr.

Author:Shakasar Daik
Country:Slovenia
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):18 April 2019
Pages:373
PDF File Size:6.14 Mb
ePub File Size:9.81 Mb
ISBN:940-5-50159-646-8
Downloads:99886
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NagalAlthea Enriquez para sa kursong Fil Unibersidad ng Pilipinas Diliman Introduksyon Sa pag-aaral ng wika, mapa-first o second language man ito, mahalaga ang papel ng mga guro upang maitimo sa kaisipan ng mag-aaral ang epektibong paggamit nito. Higit sa pormalidad ng mga kanon ng lenggwahe, pinakamainam na maisaalang-alang ang yutilidad ng wika sa pang-araw-araw na buhay.

Sa ganitong paraan ay mas nagiging apresyable ang pag-aaral ng wika, na naikokonekta sa mga praktikal na karanasan ng manggagamit. Pangunahing papel ng wika ang maging instrumento sa komunikasyon ng tao. Ang pag-aaral ng wikang pambansa sa larangan ng pagtuturo ay sadyang matrabaho.

Batid ito ni Dr. Ang kanyang background bilang isang major ng edukasyon at Ph. Sa loob ng ilang dekada, nakapagsulat siya ng 20 aklat na may kaugnayan sa pag-aaral ng Tagalog, mula basic hanggang sa mas advans at kumbersasyunal na gamit nito. Malawak ang audience ni Ramos. Bagamat ang Makabagong Balarila ay nakasulat sa Tagalog at isinulat para sa mga katutubong mayroon nang kaalaman sa wika, ilan pa sa kanyang mga akda ay partikular na isinulat para sa mga mag-aaral niya sa Hawaii.

Bagamat magkaibang media of instruction ang kanyang ginamit para sa mga aklat na ito, maliwanang na idinisenyo ang kanyang grammar books upang masanay sa idyomatikong kumbersasyon sa Tagalog na nakapokus sa simpleng gamit ng wika U of Hawaii-Manoa, Ang mga aralin ay nadevelop upang himukin ang interaksyunal na kalikasan ng komunikasyon. Naglahad si Ramos ng mga sitwasyong makabuluhan sa buhay ng mga tao, na siyang humihimok sa estudyante na mag-isip ng mga kahulugan at ng epekto ng kanilang sasabihin sa kapwa.

Kung gayon, masasabing siya ay may konsiderayon sa kung paanong ang wika ay gagap ng mga mananalita. Mas matimbang ang sosyal na gamit ayon sa hinihingi ng panahon kaysa sa mga kumbensyon ng pormal na paggamit ng wika.

Normal sa pedagohiya ang pag-alam sa span of learning ng mga estudyante sa pag-absorb ng mga nakalilitong konsepto. Para sa mga estudyante, ang pag-aaral ng una o bagong wika ay tungkol sa mga abstraktong batas sa gramatika at pagbigkas. Ang epektibong pagkatuto ay nakadepende sa kakayahan ng guro na ipresenta ang mga patakarang ito sa gramar sa mga yunit na madaling iproseso.

Ang atake ng mga kagaya ni Ramos—na ang espesyalisasyon ay edukasyon—ay sa posibilidad ng mag-aaral na bumuo ng simpleng ekspresyon at teksto sa makabuluhang paraan. Balangkas na Teoretikal Dahil ang atake ng pedagohiya ay sa pag-alam ng wika base sa gamit ng pamayanan, nararapat lamang na maging marunong ang guro sa mga pangkaraniwang karanasan nang sa gayon ay hindi nakabase sa ilusyon ang pagkatuto ng mga estudyante.

Ang mga lantad na katangian ng gramar ay inaangkop sa lantad na konteksto, halimbawa ay sa pagpepresenta ng maraming posibilidad na gamit na naaayon sa sitwasyon. Ang functional linguistics ay malaki ang pakinabang sa maraming dalubwika dahil nakasentro ito sa pagiging epektibo ng pananalita at sa maksimisasyon ng mga umiiral na patakaran.

Bagamat mapapansin ang pagkakaiba sa istilo ng pananalita, ang mga kumbensyon ay nananatiling pareho. Ang integridad ay usapin ng function, na umiiral bilang isang katangian ng kabuuang sistema ng wika.

Wika at pokus. Ayon kay Halliday at Webster , may kahirapan sa pagpapanatili ng balanseng perspektiba ng wika. Ito ay dahil ang pokus ng manggagamit ng wika ay lumilipat mula sa mga partikular na sitwasyon hanggang sa mga sistemang nasa ilalim nito.

Magkagayunman, ang sistema, partikular ang sistema ng semiotics pilosopikal na teorya ng mga simbolo , ay nagpapahiwatig ng relasyon ng sistema sa mga kumplikadong aspektong pisikal, fisyolohikal, sikolohikal, at kultural. Sa functional na pag-aaral ng gramar, tinuturing ang konteksto ng mga gamit bilang kaisa ng sistemang linggwistiko. Ang mga problemang kinakaharap ng manggagamit ng wika ay hindi lamang ng usapin ng kawalan niya ng kakayahang sumunod sa sistema, kundi maging sa pagbabasa niya ng kon teksto.

Gamit ng teorya. Para sa mga guro ng wika mula elementarya hanggang kolehiyo, sinusuportahan ng functional grammar ang tradisyunal o mutwal na dulog ng mga tao hinggil sa gramar at fonetiks. Dahil dito, natutulungan ang mag-aaral na matagumpay na magpakahulugan sa wika. Ang pag-aaral ng function ay direkta sa pag-aaral ng kahulugan, kaya naman ang mga mag-aaral ay kayang iugnay ang hilaw na wika sa nilalaman.

Nagbibigay ang functional grammar ng mga paraan kung saan ang karanasan ng tao sa ibang elemento ng wika ay pwedeng iaplay sa iba pang elemento, kahit pa walang karanasan ang tao sa ikalawa. Istruktura Ponolohiya. Ang wikang Tagalog ay binubuo labing-anim 16 na katinig, limang 5 patinig, at pitong 7 diptonggo.

Gaya ng presentasyon ni Schachter at Otanes , binigyan ni Ramos ng klasipikasyon ang bawat katinig bilang pasara stop , pasutsot fricative , pailong nasal , pagilid lateral , pangatal trill , at mala-patinig semi-vowels.

Ang mga patinig naman ay grinupo base sa taas at sulong ng dila. Tinalakay din ang mga kambal-katinig. Masasabing malaking bilang ng mga salitang may kambal- patinig ay pawing mga hiram na salita sa Ingles, Espanyol, at Tsino. May dalawang bahagi ang presentasyon ng morpolohiya: 1 kabuuan ng salita, 2 mga bahagi ng pananalita, at 3 paglalapi sa mga salitang batayan. Gaya ng mga naunang aklat sa gramar ng Tagalog, prinesenta ang esensyal na papel ng mga paglapi, pag-uulit reduplication , at pagtatambal sa pagbubuo ng ibang mga salita.

Ang mga nabuong salita mula sa tatlong teknik na ito ay mayroon nang bagong kahulugan. Sa mga bahagi ng pananalitang prinesenta ni Ramos, kapansin-pansin ang paghihiwalay niya sa pamparami at pamilang bilang hiwalay na bahagi ng pananalita sa pang-uri. Ito ay dahil pansemantikang maaaring ibukod sa ibang bahagi ng panalita ang dalawang ito.

Mapapansing ang kaantasan ng mga pang-uri ay hindi hindi katulad ng sa pamilang o pamparami. Sa mga pang-uring hindi pamilang o pamparami, naipapakita ang papel ng panlapi o pang-abay sa pagbibigay-kaantasan. Payak na pangungusap. Sa uring pagpapanaguri ay nauuna ang panaguri sa simuno o ang pinag-uusapan , samantalang sa uring pagtitiyak ay nauuna naman ang simuno.

Ang pangkaraniwang pangungusap sa Tagalog ay ang pagpapanaguri. Pandiwa, aspekto , pokus, at simuno. Ang aspekto ng wika ang nagsasaad kung ang aksyon ay nagsimula na o hindi. Ang aspekto ay nadedetermina ng infleksyon na maaaring paglalapi o pag-uulit. Gaya nina Schachter at Otanes, pinili ni Ramos ang aspekto kaysa verb tenses sa pagrerepresenta ng oras. Pinaliliwanag na ang pagbabanghay ng pandiwang Tagalog ay sa aspekto at hindi sa panahunan. Ang kaugnayang ito, na siyang tinuturing na simuno ng pangungusap ay maaaring tagaganap, tagatanggap, ganapan, kalaanan, o pangganap.

Konklusyon Isang mahalagang bagay na dapat itanong sa sarili ay kung paanong ang teorya ay bumebenta sa isang dalubwika. Ito ba ay patungo sa makabuluhang direksyon kung saan naipakikilala ang mga hindi hayag na impormasyon hinggil sinusuring gramar? Ito ba ay maaaring maging instrument sa pagkatuto?

Sa mga punto na inilatag ni Ramos hinggil sa simuno, mababanaag ang relasyon nito sa pokus ng mga ibang awtor sa kung alin ang simuno ng pangungusap. Sinasabi naman nina Schachter at Otanes, walang simuno sabjek ang Tagalog kundi paksa. Ayon naman sa mga mas bagong awtor, ang aktor na siyang tagaganap ng kilos ang siyang simuno. Ang ebolusyon ng sabjek ay nagsisimula sa pormalistikong pagtrato ng tradisyunal na gramaryan sa simuno patungo sa kakayahan ng bawat aktor mapa-tagaganap o tagatanggap na maging simuno.

Kapansin-pansin sa naging pagtrato ni Ramos sa simuno ang layon at gamit ng wika. Sinasabing gaya ng aspekto ng Tagalog na hindi nakakulong sa pangkaraniwang dimensyon ng oras i. Sinusuportahan nito ang gamit ng functional grammar na gabay sa paghahayag ng saloobin Woods, Ang isang suliranin na kinakaharap ng mag-aaral ng wika sa functional grammar ay ang malawak na bilang ng mga aktibidad na dapat isaalang-alang ng wika.

Paano babasahin ng mag-aaral ang konteksto kung ang pag-alam niya sa basikong istruktura ay problematiko? Magkagayunman, hindi naman mahirap na unawain kung bakit ang lingk ng mga elemento ng wika sa konteksto ng mananalita ay kaakit-akit sa isang gramaryan ng Tagalog. Ang surface structure ng isang payak na pangungusap sa Tagalog ay malapit sa deep structure na ipinaliliwanag sa functional linguistics. Nais kong tapusin ang artikulong ito sa pagsasabi na ang aklat ni Teresita Ramos ay may pagtingin sa kailan, paano, at kanino ang mga pormang inilakip sa kanyang materyal.

Ang Makabagong Balarila ay naging matagupay sa paggalugad sa makabagong teknik kung saan mas matimbang ang kakayahang makipagtalastasan kaysa pormalidad. Mga Batis: Halliday, M. Language and Education: v. Makabagong Balarila ng Pilipino. Maynila: Rex Book Store. Schachter, Paul Published by the Linguistic Society of America. Teresita Ramos Profile.

ALBERTO CARPINTERI PDF

Makabagong Balarilang Filipino (1991) nina Santiago at Tiangco

Isinulat ito ni Lope K. Ang Paunang Salita nito ay isinulat ni Jaime C. Ang Balarila ay isinulat para sa mga guro na nagtuturo ng wikang Tagalog Aspillera , p. Hindi ito ang kaunaunahang isinulat na balarila ng wikang Tagalog.

EL ELIXIR DE LA LARGA VIDA BALZAC PDF

Makabagong Balarilang Filipino

.

GODFREY RAY KING THE MAGIC PRESENCE PDF

.

HAAS SERVICE MANUAL PDF

.

Related Articles